Spring naar inhoud

Shalach Manos (Chag Sameach artikel 2)

Introductie

Op de website IMSLP vond ik een boek genaamd 50 Jiddische Kinderlieder. Deze liedjes zijn gecomponeerd door Joel Engel. Lied 11 uit deze bundel, ‘Schlach monus,’ heb ik uitgekozen om nader te bestuderen. Reden om deze uit te kiezen was de subtitel ‘Purim.’ In dit artikel zal ik voorafgaande aan het analyseren van het lied het Poerimfeest beschrijven. Aan het eind van dit artikel zijn twee muziekstukken aan te treffen. Het eerste muziekstuk is een arrangement van de melodie van Joel Engel voor carillon. Het tweede muziekstuk is een eigen compositie voor beiaard waarin ik elementen uit het lied van Joel Engel verwerk.

Poerim

Op dit feest herdenkt men in het jodendom dat op deze dag het lot van het Joodse volk,dat in de vijfde eeuw voor de gewone jaartelling in ballingschap leefde in het Perzische Rijk,een wending nam en het van uitroeiing werd gered. Dit wordt beschreven in het verhaal van Esther dat in het gelijknamige boek uit de Tenach staat beschreven.

Koning Ahasveros had de Jodin Esther tot vrouw genomen en daarmee werd zij ook koningin. Haar neef en pleegvader Mordechai was ter ore gekomen dat de Perzische antisemitische hoveling Haman een complot aan het smeden was om de Joden uit te roeien. Haman had daarvoor naar Perzisch gebruik door middel van een lot bepaald op welke dag hij dit wilde doen. Mordechai deelde dit aan Esther mee en dankzij haar hoge positie wist zij dit aan haar gemaal de Perzische koning over te brengen zodat er op tijd tegenmaatregelen konden worden genomen. Het resultaat was dat Haman met zijn zoons en verdere trawanten zelf ter dood werd gebracht en deze potentiële doemdag voor de Joden veranderde in een feestdag.

Met Poerim op de 14dedag van de Joodse maand Adar, (ongeveer vergelijkbaar met de maand maart) wordt het verhaal van Esther voorgelezen vanaf de boekrol in de synagoge. Telkens als de naam van de boosaardige Haman wordt genoemd, gillen en fluiten de kinderen en zwaaien ze zo hard ze kunnen met lawaaiige ratels. Allemaal zijn ze verkleed; sommigen als de slimme Esther, anderen als oom Mordechai of hoe ze maar willen. De mensen sturen elkaar drank en lekker eten. Ook de armen worden niet vergeten. De dag eindigt met een feestmaaltijd waarbij koekjes met maanzaad worden gegeten: de zogenaamde Hamansoren. Wellicht is Poerim qua feestvieren vergelijkbaar met Carnaval? Net als bij Carnaval wordt er tijdens Poerim stevig gedronken.

Joel Engel

Op internet heb ik het lied Schlach monus van Joel Engel gevonden. De Joodse componist Joel Engel (1868-1927), geboren in Rusland en later verhuisd naar Berlijn en daarna naar Palestina, was medeoprichter van de Jewish Art Music Movement. Hij inspireerde Joodse klassieke musici en componisten om hun etnische wortels te laten horen in hun muziekpraktijk en composities. Het was een tijdvak waarin componisten wereldwijd bezig waren om hun nationale identiteit in hun muziek onder woorden te brengen.Volgens een vriend van Engel, concertpianist en componist Jacob Weinberg (1879-1956) had Engel in eerste instantie geen interesse in Joodse muziek. In 1899 ontmoette Engel de muziekcriticus Vladimir Stasov. Stasov was een toonaangevende voorstander van Russisch nationalisme in kunst en muziek. Volgens Weinberg vroeg Stasov aan Engel: ‘’waaruit blijkt jouw trots op jouw (Joodse) volk?’’  Engel zag hierin een uitnodiging om zich te gaan wijden aan Joodse muziek. Hij verzamelde Joodse volksmuziek , organiseerde lecture-recitals in Moskou en Sint Petersburg en ontwierp een compositiestijl die zich beriep op Joodse volksmuziek.

 The Jewish Art Music Movement

Aan het eind van de 19deeeuw formeerden Joodse componisten in Rusland een groep ter behoud van Joodse volksmuziek en creatie van een eigen Joods geluid in nieuwe serieuze muziek een groep. De nieuwe muziek van deze groep gebruikte enerzijds elementen uit de West-Europese muziek maar verwerkte ook specifieke melodische en ritmische eigenschappen uit de traditionele Joodse volks – en synagogale muziek. De groep richtte in Sint Petersburg de Society for Jewish Folk Music op. De beweging spreidde zich uit naar Moskou, Polen, Oostenrijk, Palestina en Amerika. Ook al heeft de groep slechts tien jaar bestaan (van 1908-1918), was de invloed op de ontwikkeling van Joodse muziek groot. Deze groep componisten stond aan de voet van de opkomst van de Klezmermuziek en de muziek in Israël.

Melodie van Shalach Manos/Schlach Monus PDF: no 11 schlach monus (purim) – full score

Titel van het lied

Mishloach manot (Hebreeuws: משלוח מנות) betekent letterlijk ‘het sturen van porties.’ Het wordt ook geschreven als mishloach manos of shalach manos(Yiddish: שלח־מנות) of Poerim Mandje. Het zijn geschenken die men stuurt naar familie en vrienden tijdens Poerim. Dit gebruik slaat terug op het Bijbelboek Esther waarin beschreven wordt dat er tijdens Poerim voor iedereen genoeg eten en drinken moet zijn om mee te kunnen feesten. Dit geldt ook voor de armen. Kan men in het woord manos of monus het woord moes ontdekken? Moes als in aalmoes? De tekst van het lied is in het Yiddish, de taal van het Oost-Europese Jodendom.

Beschouwing van de melodie van Joel Engel

De toegepaste toonladder lijkt F – Mineur harmonisch: F – G – As – Bes – C – Des – E – F. Deze toonladder is zeker niet ongebruikelijk in volksliedjes en klassieke muziek. Wat mij opvalt is dat de melodie van Engel niet met de grondtoon begint of eindigt. Indien men deze melodie zou harmoniseren dan lijkt het in deze melodie voor de hand te liggen dat men zou beginnen en eindigen met het Dominant akkoord van F Mineur.

Het Tonica akkoord past eigenlijk alleen bij maat 7 en 8. Is de toonaard dan niet C Phrygisch? De derde toontrede wordt weliswaar steeds verhoogd maar Phrygisch lijkt, gezien de latente harmonie, een logischere benadering dan harmonisch mineur. Deze toonaard is minder gebruikelijk dan F Mineur. Ik heb mij dan ook voorgenomen om een compositie te schrijven in de Phrygische toonaard waarbij ik wel wil gaan spelen met de toevallige voortekens.

Wat mij opvalt in het ritme is dat er een stroom van achtste noten (hier en daar gepuncteerd) is die aan het eind van de maat wordt stilgezet. Daar wil ik ook iets mee gaan doen in mijn eigen compositie. Is deze ritmiek kenmerkend voor Joodse volksmuziek of heeft Engel hiervoor gekozen omdat het voor kinderen (het is immers een kinderlied) aansprekend is?

Op YouTube vond ik op het kanaal MyHebrewCollege een video van een presentatie door leden van de Hebrew College genaamd ‘What is Jewish Music?’ Professor Joshua Jacobson zei: ‘’Jewishness in music lies in the ears of the beholder.’’ Hij bedoelt daarmee dat Joodse muziek heel moeilijk meetbaar is. Een muziekstuk kan een Joods geluid hebben maar als je zou moeten duiden waarom dan is het nog niet zo makkelijk. Jacobson citeert de componist Ernest Bloch die zei: ‘’I can’t tell you what Jewish music is, but it is something that both you and I recognize and feel even when we can not analyze it.’’

Bovenstaande notities zijn op het lied van Joel Engel toe te passen. De melodie klinkt (naar mijn idee) onmiskenbaar Joods maar de gebruikte toonladder en ritmiek komt men ook in andere muziek tegen.

Dit artikel sluit af met een arrangement van Schlach Monus van Joel Engel en een eigen compositie.

no 11 schlach monus (purim) – full score

polakshalach manos – full score

Een opname van Schlach minus van Joel Engel is te beluisteren op YouTube: https://youtu.be/X2i5zsLatSQ

Op de website van de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel Vereniging werd een artikel over het Chag Sameach project gepubliceerd: fonds podiumkunsten subsidie voor mathieu daniël polak

Het artikel is ook als PDF te lezen: chag sameach artikel 2

 

 

 

 

 

 

Sh’ma Koleinu

Chag Sameach

Project Joodse Muziek op het Carillon – Artikel 1: Sh’ma Koleinu 

Mathieu Daniël Polak – December 2018

Sh’ma Koleinu (Hoor onze stem)

Introductie

In december 2018 is door het Fonds van de Podiumkunsten mijn project Chag Sameach (Hebreeuws: Fijne Feestdag!) gehonoreerd. Chag Sameach zal bestaan uit een portfolio met eigen composities en arrangementen van Joodse muziek voor beiaard.
Ik zal mij hoofdzakelijk richten op muziek voor de Joodse feestdagen. In een beiaardconcert kan door middel van muziek rondom de feestdagen een beeld van het Joodse jaar worden geschapen.

Hoogtepunt van het project zullen uitvoeringen op de carillons van de Westerkerk, de Munttoren, Oude Kerk en de Zuidertoren te Amsterdam zijn. Het is de bedoeling om het project in de eerste helft van 2019 uit te voeren.
Een strategie zou kunnen zijn het kiezen van een gedicht/gebed dat past bij een feestdag. Van dat gedicht/gebed zoek ik een toonzetting. Deze toonzetting (lied) arrangeer ik voor beiaard.

De liederen analyseer ik met de vraag: wat maakt het lied Joods?
Daarna schrijf ik een eigen compositie als commentaar op zowel de intentie van het gedicht/gebed alsmede op het Joodse geluid van het lied.

Zodoende ben ik begonnen met een lied dat ik in mijn boekenkast heb staan genaamd Sh’ma Koleinu. Het is een lied voor de Hoge Feestdagen d.w.z. Rosh ha Shana (Nieuwjaar) & Yom Kipur (Grote Verzoendag).
De toonzetting die ik in mijn collectie heb is van David J. Putterman. In dit artikel zal ik ingaan op Sh’ma Koleinu, de toonzetting van Putterman onder de loep nemen en afsluiten met het arrangement voor beiaard van Sh’ma Koleinu van Putterman alsmede van een eigen nieuwe compositie waarin ik mijn commentaar op Joodse muziek en het Sh’ma Koleinu in het bijzonder formuleer.

S’hema Koleinu van David J. Putterman

David J. Putterman (1903-1979) geboren in New York City studeerde bij toonaangevende voorzangers als Zeidel Rovner en Josef Rosenblatt. Hij was chazan van de Park Avenue Synagoge in New York. Door zijn toedoen kregen mensen als Leonard Bernstein, Ernest Bloch, Darius Milhaud en Kurt Weill compositie-opdrachten. Zij componeerden liturgische werken die in de synagoge ten doop werden gehouden. Dit leidde tot de bundel Synagogue Music by Contempory Composers met daarin 38 werken. Het werd in 1951 uitgegeven. Putterman componeerde zelf ook. Zijn compositie over Sh’ma Koleinu heb ik als arrangement in de PDF onderaan het artikel opgenomen.

Afbeelding: David J. Putterman en Leonard Bernstein

20190103_003708

De tekst van Sh’ma Koleinu

De tekst is de zestiende paragraaf van de Amidah, een centraal gebed in het Jodendom. In de eredienst wordt de Amidah staande gereciteerd en in stilte gelezen.
Het wordt ook op Yom Kipur gelezen.

Sh’ma koleinu, Adonai Eloheinu. Chus v’rachem, aleinu.
Hoor onze stem G’d en heb mededogen met ons.
V’kabel b’rachamim, b’rachamim uv’ratzon et t’filateinu. Ontvang ons gebed met genade en rechtvaardigheid.
Hashiveinu Adonai Elecha, v’nashuva: chadesh yameinu k’kedem. Kom terug naar ons G’d en wij komen terug naar U.

Al tashlicheinu, l’et ziknah kichlot kocheinu, al taazveinu.
Keer U niet van ons af, verlaat ons niet, wees niet ver van ons.

Gates of Repentance

In de linkerbovenhoek van de partituur van Putterman lees ik Gates of Repentance (Poorten van berouw). Tijdens Yom Kipur (Grote Verzoendag) wordt spijt betuigd over de verkeerde daden die mensen in het voorgaande jaar hebben gedaan, de zonden ten aanzien van de Schepper. Op Yom Kipur wordt gevast als een soort zuivering van het lichaam, om vergeving te krijgen. De dag van Yom Kipur wordt voorafgegaan door de Kol Nidrei (Hebreeuws: alle geloften) avond. Op Yom Kipur wordt er uit Jona gelezen. De profeet Jona probeerde onder zijn verplichtingen ten aanzien van God uit te komen, wat hem niet lukte. Aan het eind wordt er op de shofar geblazen wat een soort nieuw begin inluidt. Tijdvak Yom Kipur: september/oktober. De tekst van het Sh’ma Koleinu sluit naadloos aan op het thema.

Aanvang Shema Koleinu

Sh ma Koleinu Aanvang

Notities bij de melodie van David J. Putterman

Ik vind de melodie Joods klinken. Waarom? In de eerste plaats lijkt de melodie opgebouwd te zijn uit een aaneenschakeling van motieven zoals dat in het lajenen ook gebeurt. Hiermee zet het zich af tegen de AAB vorm van de klassieke liederen. In maat drie wordt de omvang (die daarvoor een kwart besloeg) uitgebreid tot een kwint. De timing van de hoge noot vind ik emotioneel. Misschien vind ik dat emotievol omdat de hoge noot in maat drie niet uit een secundegang bereikt wordt? Of omdat de melodie daarna meteen weer daalt waardoor het erop lijkt dat de melodie zich verontschuldigt voor de plotselinge eruptie? Of omdat het optillen plaatsvindt op een zwak maatdeel? Ik zie bij deze noot opeens voor me hoe de stokken van de Torah rol even worden opgetild tijdens de Bracha op de woorden Noten Ha Torah vlak voor het lajenen.

In maat 5,6,7 wordt de hoge noot telkens op een andere teleenheid gezet. Timing lijkt dus een sleutelwoord te zijn. In ieder geval zal ik in mijn carilloncompositie daarmee aan de slag gaan. De melodie voelt reciterend aan en staat in een mineur toonaard. De wisselwerking tussen mineur toonaard, reciterend karakter, motivische melodie-opbouw en timing van de melodische hoogtepunten geeft het lied mogelijkerwijs een Joodse signatuur.

 

Sh’ma Koleinu van Polak

De compositie is geschreven met het carillon van de Duitse plaats Bad Godesberg in gedachte. Aldaar is een carillon met de omvang van twee octaven. Het instrument wordt bespeeld door twee leerlingen van mij genaamd Georg Wagner en Ariane Toffel. Zij hebben mij gevraagd muziek voor dit kleine instrument te componeren.
Deze Sh’ma Koleinu kan naar alle waarschijnlijkheid opgenomen worden in het Bad Godesberg Carillon Book. Het is waarschijnlijk dat het stuk tijdens een concert in Bad Godesberg zal worden uitgevoerd en een opname ervan zal verschijnen op YouTube.
Omdat de compositie geschreven is voor een carillon zonder pedalen, is het werk ook heel geschikt voor carillonleerlingen zonder orgel achtergrond. Ik heb geprobeerd het werk zo te schrijven dat het ook op Middentoon instrumenten goed zal kunnen klinken. Een voorpremière van het stuk zal ik zelf verzorgen op het Hemony carillon van Amersfoort.

Is de compositie Joods van karakter? Ik zou zeggen dat je dat niet meteen in mijn Sh’ma Koleinu kunt horen ofschoon ik mij heb laten inspireren door het gelijknamige lied van David Putterman. Het is interessant om vast te stellen hoezeer ik vastzit aan de klassieke AAB structuur. Maat 1 en 2 is A, maat 3 en 4 is A’, maat 5 is B maar A ten opzichte van maat 6.

De voorslagen heb ik van mijn compositieleraar Jeff Hamburg geleerd. Hij zei altijd dat een melodie niet in de lucht moet hangen. Hier gebruik ik de voorslagen om gewicht onder de melodie te leggen.
Mogelijkerwijs kan de phrygische secunde in maat 2 en 4 een verwijzing zijn naar de Ahavah Rabah Steiger? Er zijn verwijzingen naar Putterman. In maat 1 begint hij met een stijgende kwart en ik begin met een dalende kwart.
De chazan in de Synagoge zingt solo, de kehillah (gemeente) zingt mee. Instrumenten worden weinig gebruikt. Dat principe van melodie zonder instrumentale begeleiding; dat is wezenlijk van belang in Joodse muziek. Daar zie ik een link met mijn carilloncompositie.

Dit artikel sluit af met twee partituren namelijk het arrangement van het Sh’ma Koleinu van David J. Putterman gevolgd door het Sh’ma Koleinu van Mathieu Daniël Polak.

PDF Putterman Sh’ma Koleinu: Putterman versie 28 december – Full Score

PDF Polak Sh’ma Koleinu: Shema Koleinu Versie Bad Godesberg – Full Score

Opname eigen compositie: https://youtu.be/_UIpFGX7JSE

Artikel over Sh’ma Koleinu als PDF: Artikel 1 Shema Koleinu versie 29 december

 

Godesberg Suite

DSC05743

In 2018 Georg Wagner and Ariane Toffel were appointed as carillonneurs of Bad Godesberg.

Bad Godesberg is a municipal district of Bonn, southern North Rhine Westphalia, Germany.  From 1949 to 1999, while Bonn was the capital of West Germany and later Germany, most foreign embassies were in Bad Godesberg. Some buildings are still used as branch offices or consulates.

The carillon in the city park of Bad Godesberg (district of Bonn, Germany) was built in the spring of 1979 by the international renowned Dutch company Royal Eijsbouts from Asten (near Eindhoven/The Netherlands) for the Federal Horticultural Exhibition in Bonn.The carillon was initially placed in the park Rheinaue and was transferred 1981 in the city park Bad Godesberg. It contains 23 bells (total weight around 290kg) with the notes c3, d3, e3, f3 chromatic up to c5. It has only a keyboard for the hands; a keyboard for feet, as regularly found, is not installed. Therefore, the idea arose to commission compositions specifically for this carillon.

Georg Wagner & Ariane Toffel commissioned Mathieu Daniel Polak to compose and arrange music for the carillon of Bad Godesberg. This led to the Godesberg Suite, a composition for carillon duet.

The premiere of the Godesberg Suite is due 2019. Georg and Ariane pre – premiered the Suite in Amersfoort.

The recording of the pre – premiere of the second movement could be found on YouTube: https://youtu.be/yxbMKQOsLd8

The recording of the pre – premiere of the Finale (Fifth Movement) is published on Sound Cloud: https://soundcloud.com/mathieu-daniel-polak/finale-godesberg-suite

The score will be released in spring 2019. If somebody is interested in this well-sounding composition only a short email to the composer is necessary. The composer will also take the score with him to his concerts-places in 2019.

The score of the first movement could be downloaded as a PDF by this link: Godesberg 23 november deel 1

Composing for a two octave carillon without pedals brought new insights. First of all, if the second player does not need to play the pedals, the two musicians are less struggling to reach their notes. Secondly, for carillonneurs without an organ background, the lack of pedals is a great comfort. It is possible to compose music in such a way, one does not miss the lack of pedals. Of course, as it is always the case with duets, the melody needs to stand out even when there are many notes in the lower octave.

The Godesberg Suite is the first book of a series of at least three books. The second book will be with arrangements of Beethoven, Schumann, Neefe and Ferdinand Ries. Those are all composers related with Bonn. In the third book, one will find a series of Etudes for solo carillonneur – only manual.

voorblad Godesberg

 

 

La douce France

Report from the concert journey to France (July 13-27, 2018) by Mathieu Daniël Polak 

In July 2018 I have been on a concert tour to France. Thanks to the hospitality of the organizers of the carillon concerts it was for Ruth and me not only a work trip but a true holiday as well.

The first concert was scheduled on July 15. On July 13 we left the Netherlands and spent the night in Orleans. This city is best known for Joan of Arc, a girl that has played a decisive role in the Hundred Year’s War between France and England.

On July 14 we traveled to the region of Occitania. In the evening we arrived in the village of Sainte Croix. It is a picturesque village in the mountains. There, we were warmly welcomed by Gabriel Birague and his wife Mireille. They grow their own fruit and vegetables. We were richly treated to food and drinks. Mireille speaks Spanish what was very pleasant for Ruth.

Gabriel took us to Villefranche de Rouergue on July 15. At the carillon of the Collégiale Notre-Dame in Villefranche de Rouergue I gave a concert. At this day the finale of the World Soccer Cup took place. After the concert we saw the soccer game at a house of a friend of Gabriel. Because France won the Cup, I went up the tower once more and played the National Anthem of France. Once home in Sainte Croix, Gabriel opened a bottle of champagne to celebrate the concert.

The surroundings of Villefranche the Rouergue is magnificent. In the village of Villeneuve we made a stop to buy baguettes. Every Sunday a market takes place in Villeneuve where people sell products from the region. At July 16, Ruth and I said goodbye and went to the east side (Rhone area) of France.

Because the next concert was due July 20, we had a couple of days of leisure time. We decided to settle down in Roanne, a city nearby Charlieu. In Charlieu the second concert took place. From Roanne we made a trip to Mâcon, city of birth of the French soccer player Griezmann. In Vichy we went shopping. We expected to find a lot of stores with Vichy beauty products, yet we did not find any of those.

At July 20 I gave a carillon concert in Charlieu. It was a tiny carillon with a range of two octaves without pedals. Opposite of what one would expect, it played really heavily. During the concert I needed plasters to cover a wound at the little finger of my right hand.

In Charlieu we met Jean Bernard Lemoine (JB). After the concert he drove with us to the village of Nâves Parmelan where we would be stationed during the upcoming concerts.

Just at the foot of the mountain we stopped and JB went in his own car. He guided us to the village of Naves Parmelan. We stayed in a little hotel named Chez Panisset. In this pension time stood still. The residence was offered to us by the concert organization.

July 21, I gave a carillon concert in Annecy. Because Ruth and I wanted to see the town, we went to Annecy quite early in the morning. The lake of Annecy is beautiful. It is not deep and the water is very clear. JB told us that Annecy is nearby Genève (Switzerland). Comparible to the concert in Villefranche de Rouergue, the audience listened and observed the concert in the tower.

Therefore, it was important to tell something about the music and carillon in between the pieces. The program which I sent needn’t be followed too strictly. I let some children play music with me as well. I hope my presentation brought new sponsors to the carillon of Annecy.

After the concert we went with JB to the top of the mountain. The mountain has a height of 2000 meter. On the top it is much colder than in Naves Parmelan. We were offered a dinner. Next to the restaurant there was a meadow with cows. The cows had bells on their necks. JB called those cows a traveling carillon.

Sunday July 22, we were invited by the family Lemoine to have dinner at their house. They prepared a vegetarian meal for us. (Ruth and I are vegetarians). According to French tradition, we brought the dessert. Ruth and I became fans of the French. They are very charming and elegant people with interest in others. They don’t like so much to speak English. Fortunately, I had French in High School so could manage to communicate.

After lunch we went to Lyon. At the city hall of Lyon (Hôtel de Ville) I gave a carillon concert in the evening from 21.00 to 22.00 o’clock.  The City Hall is a true Palace. There was a square with blue chairs. Many visitors listened the concert. I posted photos on Facebook. From the reactions I felt it was a big honor to play a concert there.

The day after we went to Taninges. I told the audience about the music in English and JB translated it into French. In the tower there is a museum about harmoniums and carillons. I tried a harmonium and it was fun doing so. JB likes Lithuania a lot and went several times to Lithuania to give carillon concerts. There are some posters and photos about Lithuania in the museum.

At July 24 we said goodbye to Jean Bernard Lemoine. From Nâves Parmelan to Perpignan is a half a day drive. In the evening I called carillonneur Laurent Pie and made an appointment to try out the carillon of Perpignan at the morning of July 25. I gave Laurent and assistant Marie a copy of my book Viva el Perú. Viva el Perúis a book with arrangements of Peruvian music. It is my tradition giving hosts books as a present for their hospitality. Head carillonneur Elizabeth Vitu was in Belgium so I gave Laurent one extra copy to hand to Elizabeth.

The concert ended with a piece which I composed especially for the carillon of Perpignan. My piece ‘Et je danse’ is inspired by a poem of Arthur Rimbaud. Thanks to Elizabeth, Et je danse will be published at ACME (American Carillon Music Editions).

After the concert we went to dinner. At the way back to the hotel we saw people dancing in the street. This dance is familiar to what I have seen in Barcelona. Indeed, Perpignan is nearby Barcelona and both are part of Catalonia.

July 26 Ruth and I headed for Germany to start a new adventure. France is a huge country. We drove 800 kilometers yet realized we had to find a place to stay the night even before leaving the border of France. We chose Metz which turned out a beautiful city at the border of France and Luxembourg; a worthy finale of our journey to France.

PDF of the Article: La douce France Article in English

PDF Article (Dutch): La douce France

Concerts Aschaffenburg & Bonn

At June 3 I was invited by mister Wilhelm Ritter to give a carillon concert at the Johannesburg Castle of Aschaffenburg. The day before I visited my German students Georg Wagner and Ariane Toffel in Bonn who arranged a recital for me.  These two concerts are the opening of a summer of bells. Photos: A Summer of Bells, the carillon of Bonn Beutel and Aschaffenburg:

Summer Bells 2018

 

IMG_2702

IMG_2703

IMG_2689

IMG_2696

IMG_2701

K’doshim

Dabeir el-kol-adat b’nei-yisraeil v’amarta aleihem k’doshim tih’yu

ki kadosh ani Adonai Eloheichem

Drasha by Mathieu Daniël Polak

Parasha: K’doshim

Vayikra 19 & 20

Uilenburger Synagoge Amsterdam

Friday April 27, 2018

The meaning of the Hebrew word Kadosh, set apart, becomes especially clear in Vayikra 20:26: ” because I, the Eternal, am holy and have distinguished you from the other peoples to be my people. ”

The text of K’doshim in my opinion consists of three components namely: Vayikra 19: 1-2, Vayikra 19: 3 – 20:25, Vayikra 20: 26-27.

Component 1: HaShem states that the people of Yisraeil must be holy.” Be holy because I, the Eternal, your God is holy ” is an assignment. At that moment it is not entirely clear what sacred means.

Component 2: HaShem gives content factors that make up that holiness, such as respecting the Shabbat, not stealing, not deceiving, respect for older people and loving strangers like yourself. With these rules the concept of holiness is described.

Component 3: it becomes clear what these rules lead to is the distinction between the people of Yisraeil and the other peoples. The literal meaning of Kadosh, ‘set apart’, has become clear.

The idea of ​​setting apart plays a major role in Judaism. Immediately in the second chapter of the Torah is spoken about the seventh day (Shabbat) that is separate from the other six days. HaShem did not speak to the whole people but took Moshe apart and gave him an assignment to bring the people to the promised land. Even in the sentence in K’doshim ‘Be holy because I am holy’ makes a distinction between you (the people) and I (HaShem).

The Dutch word heilig (holy) seems to mean something completely different from the Hebrew word. Holy refers to healing, making a whole, perfection. Then in my opinion the assignment would be: ” Be in balance, pay attention to everything, take care of yourself and the other person, be complete because I your God is everything and give the example to follow. ”Healing the broken world, the Tikkun Olam, is a Jewish mission. In that sense, the Dutch meaning of Kadosh is also very beautiful. The content factors of component 2 are universal. I assume that the obligations that are mentioned apply to all people around the world. Everyone probably agrees that stealing and cheating is wrong.

Is the emphasis on sacred in the sense of whole or is the emphasis on setting apart? Or could it be that it does not exclude the other? Can you also find ‘kadoshitty’ (setting it apart) within the frame of holiness (thinking from the whole)?

I find the answer in music. All content factors of music must be represented in a composition. By content factors I mean: melody, chords, counter lines (counterpoint), rhythm, play movement, form and tone color.In all the compositions of the great masters you can immediately point out how the melody lines run, what happens rhythmically and what form a piece has. Often one of the content factors stands out. For example, in a piece of music that can be danced, the melody will usually be measured. Of course, you do not want to stand still during the dance to listen to the melody. All content factors are in balance with each other and ensure that the composition as a whole is convincing.

For me as a composer it is very important that a work forms a whole. During composing, I check permanently whether the content factors are represented and related. In any case, it produces a ‘good’ piece that carries a certain form of uniformity because I adhere to rules and laws that apply to all composers. Still, I hope that my music differs from other composers. If all goes well, you will hear who made the piece. Even if you have composed something in the style of someone else, you can still hear that not one, but the other has composed the piece.How is that possible? How can you compose a whole, based on existing rules that is still different from other documents?Or: how is it possible that one baker makes very different tasting sufganot than the other,even if they use the same ingredients? The key word seems to me to be Neshomme (Hebrew Nefesh: living being). It is the inspiration that is needed to come to a unique piece. Everyone is unique because everyone has a unique and irreplaceable soul. In Genesis 2: 7 man becomes a living being because God gave him breath of life). Breath, soul and life seem to be connected to each other. In Kedoshim, however, it is not so much about the individual person, how they set themselves apart from the other person, but about how a group distinguishes itself from another group.

The Mishnah (book in which views on Biblical texts are included, part of the rabbinic literature) tells us that an owner of a vineyard is not allowed to place a bucket under the vine in order to catch the fallen fruit (peret). Vayikra 19:10 teaches us that the fruit that falls is destined for the poor. Placing a bucket under the vine would mean stealing from the poor. This approach to the concept of ownership and how ownership can lead to theft, but above all the responsibility that ownership brings to fellow human beings seems to me even more important than the assignment ‘you will not steal.’ The point I want to make with the above example is that how much the rules of holiness may be universal, its framing, the way the rules are interpreted, makes the distinction between one and the other people. Rabbi Norman Lamm writes in his book Derashot Ledorot: A Commentary for the Ages – ” sefer Torah is not sacred in and of itself, but only because of what we get from it and the attitude we take towards it.’’ I subscribe Lamm’s opinion that the Torah itself is only sacred when you know how to read and apply it in your own life. Everybody gets something different from the Torah. For one the Torah is a law book, for the other a history book and again for the other a music book.

The parasha K’doshim can also be read in many ways and how you read, understand and apply the text makes every person unique.

In addition to reading the Torah, thinking, fantasizing, interpreting and reading explanatory writings is indispensable to get a grip on the concept of holiness. During the writing of my drasha, in a fantasy I saw a laughing sun several times.It was a bit of a childish image of the sun and with some imagination you would be able to see a Magein David with tzitzit attached to it. In itself it is strange that I saw this. Tonight, just before holding this drasha I suddenly understood why I saw this image. To be holy, you as a Jew must fulfill mitzvot (commandments). In k’doshim we read that fulfilling mitzvot leads to holiness. The command ‘Be holy’ means: ‘Fulfill the Mitzvot.’ Yet, the sun shines and warms us already, man has already obtained heat, life, light and holiness from HaShem. You could therefore see the mitzvot as paying with your credit card. You get the product (holiness), the bank (HaShem) pays for it, after some time you will pay back HaShem with mitzvot (good deeds).

Shabbat Shalom!

 

 

 

 

 

 

 

 

Summer Concerts 2018

June 3, 2018: Aschaffenburg (Germany): Carillon Concert Aschaffenburg

June 30, 2018: Woerden (Netherlands): Carillon Concert Woerden 30 juni

July 6, 2018: Kopenhagen (Denmark): Carillon Concert Kopenhagen

July 15, 2018 Villefranche (France): Concert Villefranche

July 20, 2018 Charlieu (France): Concert Charlieu

July 21, 2018 Annecy (France): Concert Annecy

July 22, 2018 Lyon (France): Carillon Concert Lyon

July 23, 2018 Taninges (France): Carillon Concert Taninges

July 25, 2018 Perpignan (France): Carillon Concert Perpignan

July 28, Emmerich (Germany): Program Emmerich

July 29, 2018 Nivelles (Belgium): Carillon Concert Nivelles

August 25, 2018 Geldrop (Netherlands): Carillon Concert Geldrop

Biography Mathieu Daniel Polak

La biographie en francais

Program Notes on et je danse

Toelichting Programma Geldrop

Curriculum Mathieu Polak

brochure-pes-ete-2018-bd

Brochure finale (ENG)

Brochure finale (FRAN)

Summer Bells 2018

Laurenstoren Weesp

IMG_0294

 

Spreekbeurt Carillon Laurenstoren Weesp 

 

1 Kennismaking met de beiaardier

Het is mij een eer en genoegen vandaag voor u een beiaardconcert te geven en iets te vertellen over het carillon van Weesp. Mijn naam is Mathieu Daniel Polak. Sinds 2008 ben ik de beiaardier van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bovendien ben ik de beiaardier van de Markttoren in Spakenburg en ben als beiaarddocent verbonden aan Beiaard Centrum Nederland te Amersfoort. Een paar keer per jaar vervang ik de vaste beiaardier van Weesp, Bauke Reitsma. Het is inmiddels een traditie geworden dat ik op de Open Monumentendag een beiaardconcert in Weesp verzorg.

2 Het beklimmen van de toren

Voor mij is de beklimming van de toren een van de dingen die het bespelen van de beiaard zo bijzonder maakt. Sowieso kom je als beiaardier op plekken waar een ander nooit komt en iedere toren heeft zijn eigenaardigheden. In Misono (Japan) ging het er sjiek aan toe. Daar kon ik met de lift naar de speelcabine. Aldaar gaf ik een beiaardconcert in het kader van jongeren die de leeftijd van 20 jaar hadden bereikt. Voor hun wordt een feest georganiseerd dat Seijin no hi (meerderjarigheidsdag) genoemd.
Het beklimmen kan soms ook een avontuur zijn. In Goes mocht ik als beginnende beiaardier rond 1993 zelf ’s avonds de toren op om op het carillon te spelen. Ik was als pianist van balletexamens dat weekend in Goes en het leek mij geweldig om met de beiaardier mee te gaan. De beiaardier was zelf die avond verhinderd maar ik kon de sleutels ophalen. In de donkere toren kwam er plotseling een duif op mij afgevlogen waardoor ik de schrik van mijn leven kreeg.
Op de Erasmus Universiteit trek ik wekelijks een vlizotrap naar beneden om de speelcabine te bereiken. Op campus Woudestein bevindt zich een beiaard en een oefenklavier. Ik geef beiaardlessen aan studenten en medewerkers van de universiteit en geef iedere week een bespeling op woensdag van 12.30 tot 13.00 uur.
Het beklimmen van de Sint Laurenstoren in Weesp mag ook een avontuur genoemd worden. De metalen ladders zijn steil. Op Open Monumentendag bespeel ik jaarlijks het carillon van Weesp. Juist door die steile ladders is de toren niet geschikt om door groepen beklommen te worden. Gelukkig biedt een videoverbinding uitkomst. Zo kunnen bezoekers op de Open Monumentendag toch de bespeling van ‘dichtbij’ meemaken.

3 De cabine en klavier

In de speelcabine in de Sint Laurenstoren is ruimte voor de beiaardier en eventueel twee of drie gasten. De kleine vensters kunnen geopend worden. Die vensters maken bij mij een fantasie los dat er uit ieder raam een Middeleeuwse trompet zou steken. Deze instrumenten zouden dan samen met de beiaardier kunnen musiceren. Van de vaste beiaardier van Weesp, Bauke Reitsma, heb ik begrepen dat er in de toekomst een keer een samenspel van beiaard met andere instrumenten zal plaatsvinden.

Bauke bespeelt wekelijks op dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur het carillon in Weesp. Onder zijn voorgangers bevinden zich beiaardiers als Gijsbert Kok en Wim Franken. Van Wim Franken zal ik vandaag een compositie op het carillon voor u spelen.
Ieder klavier is anders om te bespelen. Op de Erasmus Universiteit speel ik op een vier- octaafs instrument. De Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort heeft naast een vijf-octaafs instrument ook een replica van een zeventiende eeuws klavier met pedalen die heel lang zijn en doen denken aan de pedalen van een orgel.

Een klavier bestaat doorgaans uit stokken die met de vuisten aangeslagen worden en pedalen voor de voeten.
De traditie van het spelen met de vuisten zal komen door het feit dat klepels, die bij de grote klokken behoorlijk zwaar kunnen zijn, door de beiaardier in beweging gebracht moeten worden.
In Weesp is er een klavier volgens de Waalrese variant. Dat betekent dat een drie-octaafs carillon de pedaalligging heeft van een vier-octaafs instrument. Omdat er betrekkelijk weinig carillons een Waalrese speeltafel hebben, begin ik mijn concert in Weesp over het algemeen met een eenvoudig stuk. Immers, inspelen zoals bij piano of orgel kan wegens het publieke karakter van het carillon niet.
In de speelcabine in Weesp is de ruimte ondanks de vensters toch tamelijk afgesloten. Om goed te horen wat je speelt, is het belangrijk om het venster in het plafond te openen. De klokken hangen pal boven de speelcabine.

4 De klokken

Het carillon van Weesp is samengesteld uit klokken van Hemony en Eijsbouts. Het laagste anderhalf octaaf wordt in hoofdzaak gevormd door klokken uit het jaar 1671 van Pieter Hemony. Pieter Hemony (1619-1680) en zijn broer Francois Hemony (1609-1667) waren de belangrijkste klokkengieters uit de 17e eeuw. Zij waren de eersten ter wereld die een zuiver gestemd klokkenspel produceerden.

Eijsbouts is de klokkengieter uit Asten die niet zo lang geleden wereldnieuws maakte door luidklokken voor de Notre Dame in Parijs te gieten.
Het carillon van Weesp is transponerend. Met andere woorden, je speelt een B maar hoort een C. Voor mensen zonder absoluut gehoor is dat geen probleem. Stel dat je als beiaardier samen zou willen musiceren met koperblazers dan moet je de partituur van de beiaardier of de partituur van de blazers zo transponeren dat de toonaard overeenkomt.

Ik vind het leuk om te vermelden dat er bij een restauratie in 1962 dertien oude klokken weliswaar buiten gebruik werden gesteld maar tien hiervan als sieraad bij het carillon werden gehangen. Deze sieraad is van buiten te bewonderen. Immers, de klokken van Weesp hangen in een open lantaarn.

Klokken uit de Gouden Eeuw staan in de middentoonstemming. In deze stemming wordt gestreefd naar zo natuurzuiver mogelijke grote tertsen. In deze stemming maakt het, anders dan in onze huidige stemming, een groot verschil in klank en sfeer of je in de ene toonsoort of de andere speelt. Nadeel van de middentoonstemming is dat er ook toonsoorten bijzitten die akelig klinken. Deze toonsoorten ga ik uiteraard tijdens mijn concert vermijden.

Naast de wekelijkse bespeling op dinsdag wordt het carillon ook op de Koningsdag bespeeld. In de zomermaanden worden gastbeiaardiers uitgenodigd om concerten te verzorgen.
Het bekend en hopelijk ook geliefd maken van het carillon kan niet zonder interactie tussen muzikant en luisteraar. Daarom is het fijn dat wij allen samen middels deze dag het nieuwe jaar inluiden.

Mathieu Daniel Polak, zondag 14 januari 2018

Weesp 14 januari 2018

de-gouden-wolken-artikel1

Music and Social Action

BLOEMEN NA HET CONCERT EN DE LEZING:

IMG_1961

FOTO TIJDENS HET CONCERT ZOALS BEZOEKERS HET ZAGEN OP EEN VIDEOSCHERM IN HET MUSEUM:

WP_20180114_14_36_21_Pro (2)

Workshops Carillon elementary schools

To interest children for the carillon Stichting Beiaard Woerden organises workshops for elementary schools. The workshops are given by the principle carillonneur of Woerden Henk Verhoef and me. In quite some songs I let the children join by playing two notes. They also like to listen and guess which melody is played. Some play an instrument and are invited to play a little melody all by themselves. In 2018 at least ten schools will visit.

20171115 Bezoek De Fontein_0012

20171115 Bezoek De Fontein_0018

20171115 Bezoek De Fontein_0023

Programma Basisscholen op de Beiaardschool

Children’s Songs for Carillon

Recently I am arranging Children’s Songs for carillon. One of them I already performed at the carillon of the Market Tower in Spakenburg. Do you like me to arrange a song you choose? I can prepare an arrangement, dedicate it to you, play it at a Dutch carillon and make a recording of it. Visiting the recital where I will premiere your song is also possible. You can already purchase an arrangement for 95 euro: mathieudpolak@hotmail.com or: danielmathieupolak@gmail.com

Examples of the arrangements:

Onder moeders paraplu

The muffin Man

Op een klein stationnetje

Zie Ginds komt de Stoomboot

 

Onder moeders paraplu-page-001